Lag och riktlinjer

Livsmedelskedjan omfattas av en mängd livsmedelslagar och branschriktlinjer. Dessa bestämmelser är av yttersta vikt att följa för att säkerställa att livsmedel som når konsumentens bord är mikrobiologiskt säkra och av hög kvalitet.

Lagar och riktlinjer som rör livsmedelskedjan sträcker sig över en rad områden, inklusive produktion, hantering, förvaring, transport och försäljning av livsmedel. Branschriktlinjer kompletterar lagstiftningen genom att erbjuda mer detaljerade och praktiska råd för olika delar av livsmedelskedjan. 

SFW Appen följer de viktigaste livsmedelslagarna och riktlinjerna för att upprätthålla höga standarder och bidra till en säker och pålitlig matförsörjning.

Branschriktlinjer

Med SFW Appen uppfyller ni kraven enligt Branschriktlinjen “Rätt temperatur under lagring och transport för kylda och frysta livsmedel”, se punkt 7.2. 

Vid all skadehantering gäller enligt branschpraxis att alla parter har skyldighet att bidra till att minimera skadans påverkan på matsvinn och totalkostnad genom att tillvarata restvärden utan att påverka livsmedelssäkerheten. 

En temperaturavvikelse innebär inte med nödvändighet en totalskada och att produkten måste kasseras med påföljande negativ belastning på miljön. 

Det är därför viktigt att en misstänkt skada besiktigas. Vid denna besiktning ingår bland annat påverkan på hållbarhetstiden kopplat till bäst-före/sista förbrukningsdag beaktas. 

Livsmedelslagar

Livsmedelslagstiftning inom Europeiska unionen (EU) reglerar flertalet olika aspekter av livsmedelssäkerhet och kvalitet. Här presenteras de viktigaste lagarna och reglerna inom EU som SFW Appen uppfyller:

1. Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien: Denna förordning fastställer allmänna principer för livsmedelssäkerhet och hygien i hela livsmedelskedjan. Den innefattar krav på mikrobiologisk säkerhet för att säkerställa säkra livsmedel.

2. Förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel: Denna förordning fastställer mikrobiologiska kriterier och gränsvärden för olika patogena och psykrotrofa bakterier samt mikroorganismer i livsmedel. 

3. Förordning (EU) nr 1169/2011 om information till konsumenter om livsmedel: Denna förordning innehåller krav på märkning av livsmedel, inklusive information om temperaturförvaring samt hur livsmedlet har hanterats.

Vi uppfyller lagkraven och riktlinjerna

Vill du rädda livsmedel samtidigt som du uppfyller lagkrav och riktlinjer?

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB