Temperaturen

Hållbarheten för färska kylda livsmedel omfattas till stor del av tre huvudsakliga faktorer: 1) temperatur, 2) mängden bakterier vid förpackningstidpunkten och 3) förpackningsmetod. 

För varje livsmedel finns det ett förhållande mellan lagringstemperaturen och den tid det tar för livsmedlet att genomgå en viss kvalitetsförsämring. 

Temperaturen är en avgörande faktor för hur fort livsmedel förstörs och hur fort sjukdomsframkallande mikroorganismer kan växa. Temperaturen är dessutom den faktor som mest sannolikt fluktuerar under distribution och lagring av livsmedel. 

 

Bakterietillväxt

Bakteriers tillväxthastighet är i hög grad beroende av temperaturen; upp till sin optimala tillväxttemperatur växer bakterier fortare ju högre temperaturen är. Livsmedels hållbarhet ökar följaktligen med sjunkande lagringstemperaturer. 

Att veta tiden det tar för en bakteriepopulation att öka är avgörande för att kunna garantera livsmedelssäkerhet och kvarvarande hållbarhet. 

Till vänster följer ett exempel på bakterietillväxt kopplat till tid och temperatur. Det tar oftast rätt lång tid för bakterier att nå en bakteriehalt som påverkar livsmedelskvalitén, särskilt vid en kortare och mindre avvikelse.  

Bakteriehalt

En annan faktor som påverkar säkerheten och hållbarheten är kvaliteten på den nytillverkade produkten. Den hygieniska statusen på produkten när den lämnar producenten påverkas av råvaror och tillverkningsprocess. 

Den initiala halten förstörande bakterier i en produkt är lika viktig. En produkt med höga nivåer av skadliga mikroorganismer kommer att ha en kortare hållbarhet och kan utgöra en större hälsorisk för konsumenten.

Det är således inte bara temperaturen utan även den initiala halten förstörande bakterier som avgör hur länge en produkt är säker och av god kvalitet. 

Förpackning

Förpackningsmetod spelar en avgörande roll när det kommer till att förlänga hållbarheten hos livsmedel. Den vanligaste typen är vakuumförpackning; livsmedlet innesluts i en gastät film varefter luften dras ur och förpackningen försluts. Syre som finns kvar i förpackningen förbrukas mikroorganismerna på produktens yta, samtidigt som det produceras koldioxid (CO2). 

I en MA-förpackning minskas mängden syre och ersätts med en specifik gasblandning, vanligtvis kväve, koldioxid eller en kombination av båda. Syret är nödvändigt för mikrobiell tillväxt. Genom att minska syrehalten i förpackningen minskar man risken för att mikroorganismer ska föröka sig och förlänger på så sätt hållbarheten. 

Säker mat

Under livsmedlets väg – från producent, till grossist, via lastbil, in i butik, upp på hyllan och tills livsmedlet slutligen hamnar i kundens matkasse – kommer det att påverkas på olika sätt. 

För att kunna erbjuda konsumenter säkra livsmedel med en god kvalitet måste hållbarheten säkerställas vid en temperaturavvikelse.

Vill du läsa om hur SFW har byggt upp beräkningsmodeller för att säkerställa kvarvarande hållbarhet vid en temperaturavvikelse? Tyck på knappen nedan!

Vill du garantera säkert livsmedel

Boka ett kort möte med oss så berättar vi hur SFW Appen hjälper dig att garantera säkert livsmedel

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB