Rätt temperatur

Temperaturhantering under transport och distribution i livsmedelskedjan kan påverka mikrobiell säkerhet och produktkvalitet både positivt och negativt (beroende på temperaturen). 

Att genom hela distributionskedjan bibehålla en genomgående låg temperatur kan vara utmanande. Öppnandet av lastbilsdörrar vid lastning och lossning, extrema utomhustemperaturer och detaljhandelns lagrings- och displayförhållanden kan bidra till temperaturavvikelser. 

Det är inte enbart vilken temperatur som avviker som har effekt, utan även den tid som produkten utsätts för temperaturen.

Brott i kylkedjan

Idag finns det inte ett gemensamt beslutssunderlag när det gäller att bedöma konsekvenserna av brott i kylkedjans olika led. Detta är ett problem som präglar dagens verklighet och som kallas för “temperaturavvikelser”.  

De konsekvenser som uppstår, särskilt när det handlar om kvalitet och säkerhet för livsmedel, är direkt påverkade av var i kedjan temperaturavvikelsen inträffar, hur länge den pågår och i vilken utsträckning temperaturen avviker från det som är rekommenderat.

Detta innebär svårigheter att styra, agera och korrigera fel på ett optimalt sätt. Utfallet blir ofta att livsmedlet kasseras på felaktiga grunder.

Mikrobiologi

Mikrobiologisk säkerhet är den viktigaste parametern vid fastställande av hållbarhet. I studier om mikrobiologisk säkerhet har det framkommit att mindre och kortare avvikelser från rekommenderade temperaturer inte har en betydande påverkan på den mikrobiologiska säkerheten hos livsmedel.

Detta innebär att livsmedel som utsätts för kortvariga temperaturvariationer eller mindre avvikelser inte omedelbart blir osäkra att konsumera. Mikroorganismers tillväxt påverkas och styrs främst av temperaturen och den tid som produkten utsätts för temperaturen. 

En förhöjd temperatur i ett steg kan helt eller delvis kompenseras för genom att lagras i korrekt temperatur i ett annat steg. Till exempel genom att skyndsamt få in produkten i rätt temperatur vid mottag. 

Kvalitetspåverkan

Vid avvikelser upplever kylda produkter generellt sett sällan en signifikant försämring av kvaliteten. De temperaturvariationerna som kan uppstå i kyld förvaring har oftast en begränsad påverkan på produktens övergripande kvalitet. Detta beror på att de flesta kylförvarade livsmedel har en mer högre toleransnivå vid kvalitetsförändringar.

Å andra sidan har frysta produkter, som lagras vid mycket låga temperaturer, en betydligt mer känslig balans. En avvikelse från de optimala förhållandena kan relativt snabbt orsaka en försämring av kvaliteten hos dessa produkter. Frysta produkter är dessutom mer mottagliga för temperaturfluktuationer. 

En vanligt förekommande kvalitetsförsämring på frysta produkter är när iskristallerna i produkten kan smälta och omkristallisera när temperaturen återgår till normala nivåer.

Agera hållbart

Med SFW Appen får kylkedjan fullständig information och en gemensam bedömningsgrund för att besluta om att rädda livsmedlet. 

SFW Appen fastställer temperaturavvikelsens konsekvenser och säkerställer kvarvarande hållbarhet. Detta innebär att du kan tillvarata restvärden utan att påverka livsmedelssäkerheten! 

Tryck på knappen för att se hur vi fastställer konsekvenser vid en temperaturavvikelse. 

Kassera inte livsmedel på felaktiga grunder

Säkerställ hållbarheten med SFW Appen för att rädda både mat och restvärde.

© 2023 Sustainable Food Waste SFW AB